Reklamace

Není vše v pořádku? Dodávka je nekompletní nebo poškozená? Objevila se na zakoupeném zboží závada?

Přesto, že se nám to prakticky nestává, může Vás taková situace potkat. Potom se předem omlouváme a zde najdete rady a doporučené postupy, abychom mohli vše co nejrychleji napravit.

Chcete zboží vrátit ve 14denní lhůtě?

  
Jak postupovat, když dodávka není v pořádku?

Pokud je dodávka nekompletní nebo vykazuje poškození, čtěte dále:  

Je přijaté zboží poškozené?

Při využití zásilkové služby nebo dobírky důrazně doporučujeme zásilku před převzetím důkladně zkrontrolovat a o případných škodách způsobených přepravou ihned sepsat s dopravcem protokol. Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte. Na pozdější reklamace nelze brát zřetel.

Je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený, je potřeba o této skutečnosti co nejdříve informovat buď přepravce, nebo naší společnost.

Zboží bylo dodáno nekompletní nebo neodpovídá objednanému typu ...

Prosíme, napiště podrobnosti na shop@perfektum.cz, kde Vám poradíme, jak dále postupovat.

Jak postupovat, když je na zboží závada?

Vyskytla-li se na zboží závada, přečtěte si tyto informace a reklamaci vyřídíte snadno a rychle. Ze zákona je spotřebitel oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Záruční doba ...

Spotřebitel má nárok na 2letou záruční dobu na nákup zboží. Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podikatelské činnosti, má nárok na 2letou záruční dobu na nákup zboží. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít. Dojde-li k výměně zboží za nové, začíná běžet záruční doba znovu od začátku, od převzetí nového zboží.

Jak vyřídit reklamaci?

Nejrychlejšího vyřízení reklamace dosáhnete reklamováním zboží přímo v autorizovaném servisu - jejich seznam naleznete v návodu, který je přiložen u zboží, popřípadě v záručním listě, je-li ke zboží vydán nebo na webi výrobce. Kontaktujte autorizovaný servis a popiště problém. Servis Vám poskytne úplné a odborné informace, sdělí Vám, zda se opravdu jedná o vadu a zda je možné ji odstranit svépomocí nebo je nutné zahájit reklamační řízení. Pokud zasíláte zboží do servisu, doporučujeme přiložit:

 • kopii dokladu o koupi či jiný doklad prokazující koupi zboží,
 • popis závady a Vaše kontaktní údaje

V případě, že pro zboží neexistuje autorizovaný servis nebo chcete reklamaci uplatnit přímo u nás, můžete tak učinit dvěma možnými způsoby:

 

Osobně, po předchozí domluvě v kontaktním místě

Reklamace OKVZDUCH - PERFEKTUM Shop Online
PERFEKTUM Group, s.r.o.
25065 Líbeznice, Školská 949

​Provozní doba Po - Pá 9:30 - 17:00

 

Přepravní společností

V případě, že se rozhodnete uplatnit svojí reklamaci přepravní společností, prosíme zašlete zboží na níže uvedenou adresu. Přispějete tak k rychlejšímu vyřízení svého požadavku:

Reklamace PERFEKTUM - OKvzduch Shop Online
PERFEKTUM Group, s.r.o.
25065 Líbeznice, Školská 949

 Zboží předané k přepravě prosím dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození!

 

Pro rychlejší vyřízení zadejte požadavek záručního servisu/reklamace přímo v naší servisní zóně  

 

Na škody způsobené přepravou se záruka nevztahuje. Společně se zbožím doporučujeme pro rychlejší vyřízení reklamace doložit doklad prokazující koupi zboží (faktura) a vyplněný Reklamační list.

S vyřízením oprávněné reklamace nejsou spojeny žádné poplatky. V případě velkých spotřebičů nabízí některé servisy výjezd svého technika přímo k Vám - může se však jednat o nadstandardní příplatkovou službu. Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele.

Reklamační protokol ...

Pokud reklamaci provádíte osobně, na naší provozovně, obsluha Vám vydá reklamační protokol, který si odnášíte s sebou. V případě zaslání reklamace poštou, na adresu reklamačního oddělení, Vám bude zaslán reklamační list na e-mail uvedený v reklamaci.

Lhůta pro vyřízení reklamace ...

V případě, že jste spotřebitel, reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě (ve výjimečných případech může vyřízení reklamace trvat až 60 dní). Reklamace podaná kupujícím, který není spotřebitel bude vyřízena v co nejkratší době.

Náklady spojené s dopravou zboží ...

Doprava zboží do servisu a zpět Vám bude uhrazena při splnění těchto podmínek:

 • jste kupující spotřebitel a s naším reklamačním oddělením bude předem dohodnut způsob dopravy zboží do servisu
 • reklamace bude oprávněná (nebude se jednat např. o závazdu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením apod.)
 • e-mailem zašlete žádost o proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží
 • doložíte výši nákladů (sken účtenky za poštovné, přepravní list apod.)

Proplatit lze pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží a pouze kupujícímu-spotřebiteli. Naše reklamační oddělení posoudí Vaši žádost a rozhode o uznání nároku a o výši refundovaných nákladů.

 

Reklamační řád

Zde najdete úplná závazná pravidla, kterými se při reklamacích řídíme.  

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "zboží"), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "reklamace").

Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samotného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Prodávající je obchodní společnost PERFEKTUM Group, s.r.o., se sídlem Praha 8, Na Slovance 11, IČ 26160668, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 75672. PERFEKTUM Group, s.r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je buď kupující spotřebitel anebo kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, jedná se tedy o jakoukoliv právnickou osobu nebo fyzickou osobu-podnikatele, která se při nákupu identifikuje např. uvedením svého identifikačního čísla (IČ), daňového identifikačního čísla (DIČ) nebo obdobného údaje.

Vady zboží

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc toho druhu obvykle používá;
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku předlohy;
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Práva z vady zboží

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.

Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Lhůty

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Záruční doba začíná běžet prvním převzetím zboží zákazníkem. Záruční doba pro kupujícího spotřebitele činí 24 měsíců, avšak pro kupujícího, který uzavírá a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba 24 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové pokračuje dle platné právní úpravy původní záruční lhůta.

Ostatní

Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním ani na skončení životnosti, u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci. Žádná záruka se nevztahuje na spotřební materiál, na vady způsobené vnějšími podmínkami, jako jsou například poruchy v el. síti nebo v bytové instalaci, nevhodnými provozními podmínkami, na poškození způsobené dopravou, manipulací a násilným pusobením na zboží jako náraz, pád, písek, voda apod. nebo je-li výrobek instalován nebo obsluhován v rozporu s obsahem návodu k obsluze či byl-li u něho proveden neoprávněný zásah majitele nebo jinou osobou. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu zboží, funkčních vlastností, škod vzniklých v důsledku neodborného používání zboží, škod způsobených nepostupováním dle návodu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací nešetrným zacházením, nedodržením technických podmínek pro instalaci a provozování. Záruku dále nelze uplatnit, pokud dokumenty byly jakýmkoliv způsobem změněny nebo jsou nečitelné, výrobní číslo nebo číslo modelu byly změněny, vymazány, odstraněny nebo jsou nečitelné, přístroj byl opraven nebo upraven neautorizovaným servisem nebo osobou, poškození je způsobeno mechanicky, úderem blesku, kapalinou, nesprávným použitím nebo opomenutím. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním ani na skončení životnosti.

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout spotřebiteli písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje na místo záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení kupujícího od odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti vady, vrací kupující plnění, které mu poskytl prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době a to prokazatelným způsobem - zásadně písemnou formou.
V rámci záruky a záruční opravy se nárokuje výhradně oprava zboží, nikoli jeho vylepšení oproti původnímu stavu.

Vyřízení reklamace

V případě, že kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad zboží opravou a v záručním listu je pro účely záručních oprav zboží určený podnikatel odlišný od prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu. Tyto informace lze případně nalézt v dokladu, který nahrazuje záruční list.

Kupující je oprávněn vyžadovat záruční opravu v autorizovaných servisních střediscích, jejichž seznam je přiložen k dokumentaci ke zboží, případně jej sdělí prodávající na dotaz kupujícího.

O zjištěných vadách kupující u prodávajícího vyplní reklamační protokol. V reklamačním protokolu je kupující povinen uvést zjištěné vady - o jaké vady se jedná a jak se projevují, a nárok, který v důsledku výskytu vad uplatňuje. Zvolený nárok nelze dodatečně měnit.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace v případě, že kupující je spotřebitel, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě (ve výjimečných případech může vyřízení reklamace trvat až 60 dní). Reklamace podaná kupujícím, který není spotřebitel bude vyřízena v co nejkratší době. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Předáním zboží k reklamaci kupující projevuje souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami a s podmínkami reklamace a lhůtou pro její vyřízení.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

Servisní středisko po řádném vyřízení reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží.

V případě, že kupující požaduje provedení servisního zásahu nadstandardně v místě instalace zařízení, je povinen provést úhradu cestovních nákladů servisního týmu, a to bez ohledu na záruční nárok. Servisní zásah v místě instalace je nutné písemně objednat při zahájení reklamačního řízení u prodávajícího.

K reklamaci je nutné ve všech případech předložit doklady o prodeji zboží vystavené prodávajícím kupujícímu - fakturu nebo paragon (předávací protokol) a záruční list (případně i jiné doklady, doklady o montáži apod.). U zboží, které vyžaduje odbornou instalaci je nutné k reklamaci předložit protokol o odborné instalaci a uvedení zařízení do provozu.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.

Při jakékoli návštěvě servisního technika u kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez takovéhoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.

V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena kupujícímu převodem na bankovní účet nebo předána v hotovosti na pokladně v sídle společnosti nebo na některé z provozoven.

Další užitečné informace týkající se reklamací jsou dostupné též na internetových stránkách prodávajícího.

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. ledna 2014. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

 

Reklamační list