Vrácení zboží ve 14denní lhůtě

Jak postupovat, když zakoupené zboží pro Vás není to pravé a chcete ho vrátit v zákonné lhůtě?

V případě, že jste spotřebitel, máte dle §1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží.

V případě, že nejte spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení od smlouvy vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

Pro odstoupení od smlouvy můžete využít formulář dole na stránce.

Stručný přehled

Nejstručnější informace o odstoupení od smlouvy - aby však všechno proběhlo hladce, doporučujeme prostudovat i další informace. 

 • Od kupní smlouvy je možné odstoupit do 14 kalendářních dnů.
 • Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží.
 • Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.
 • Odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli odesláno nejpozději v poslední den 14denní lhůty. Zboží může být po dohodě vráceno i později.
 • Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. Výjimku tvoří např. audio a video nosiče.
 • Je tedy možné vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.
 • Zboží musí být vráceno kompletní, tedy včetně veškerého příslušenství i včetně dárků dodaných spolu se zbožím. Pokud bude výrobek vrácen nekompletní (chybějící příslušenství, chybějící dárek apod.), bude hodnota chybějících položek odečtena od částky k výplatě.
 • Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s novým zabalením zboží. Riziko poškození zboží při přepravě bez originálního obalu, které nese kupující, může být vyšší.
 • Zákazník obdrží zpět své peníze nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než obdržíme vracené zboží (případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno).

Jaké zboží nelze vrátit vůbec?

Ze zákona spotřebitel nemůže odstoupit zejména od smlouvy:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy;
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele;
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a zboží, které bylo vyrobeno nebo dodáno na zakázku (takové zboží je v obchodě označeno „Dodání na zakázku“);
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nevratně smíseno s jiným zbožím;
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost (to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů);
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů;
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu;
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby;
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno.

Je dobré vědět...

Zde najdete přehled všech důležitých informaci, které byste měli znát při odstoupení od smlouvy. 

Obal je důležitý ...

Obal  není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má OKVZDUCH.cz právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží. Z důvodu ochrany výrobku před poškozením důrazně doporučujeme použití pouze originálních obalů.

Zboží si můžete prohlédnout, ale ...

Nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít OKVZDUCH.cz s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě. S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně. Zvláštním případem jsou zařízení pro přesné měření a záznam, kde kalibrace před expedicí se považuje za zvláštní službu.

Příklad: Zákazník si objedná a koupí zvlhčovač, doma jej uvede do provozu a zjistí, že nesplňuje jeho požadavky. Nicméně jej už použil, odstranil bezpečnostní samolepky a vlil vodu do nádrže. Nic není ztraceno, použitím nezaniká nárok na odstoupení od smlouvy, ale spotřebitel bude muset uhradit čištění přístroje, spotřebovaný materiál (filtry a odpařovací rohož) a bezpečnostní ochranné prvky.

Dodržení 14denní lhůty ...

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje. Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro vrácení zboží se počítá od soboty včetně). Odstoupení od smlouvy můžete zaslat i elektronicky, na naší e-mailovou adresu shop@perfektum.cz  V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, abyste nám předali zakoupené zboží. V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu.

Jaké dokumenty přiložit?

Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku. Nejlepší možností je písemné zaslání vyplněného formuláře Odstoupení od kupní smlouvy a nákupního dokladu, který jste obdrželi se zbožím nebo na e-mailovou adresu.

Kde zboží vrátit?

Své právo na vrácení zboží můžete uplatnit osobně nebo písemně zasláním zboží na naší adresu.
 
Zboží můžete vrátit na naší provozovně osobně nebo poštovní či jinou přepravní službou.

Vratky adresujte na:

Reklamace PERFEKTUM - OKvzduch Shop Online

PERFEKTUM Group, s.r.o.

25065 Líbeznice, Školská 949

Provozní doba: Po-Pá 9:00 - 17:00
    
 Vracené zboží prosím dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu (kompletní, včetně příslušenství a dárků), předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.

Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než dojde k doručení vraceného zboží zpět na naše reklamační oddělení (případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno). Při platbě platební kartou peníze vrátíme zpět na Vaší platební kartu (stejným způsobem, jako jsme platbu přijali). Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

V obou případech přiložte vyplněný formulář odstoupení od smlouvy.

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy